Live

"MediaСеть: Миссия журналист". Задание №2, Советы для начинающего бизнесмена.

"MediaСеть: Миссия журналист". Задание №2, Советы для начинающего бизнесмена.
Над заданием работал Шанин Егор.

Над заданием работал Шанин Егор. soundcloud.com/egor95/2-1

Комментарии (/blogi/125463-mediaset-missiya-zhurnalist-zadanie-2-sovety-dlya-nachinayushchego-biznesmena/)