Бэкстейдж эфира «Патриотизм сегодня»

Бэкстейдж эфира «Патриотизм сегодня»
Ирина Урбант

Бэкстейдж эфира от 25.09.2017
Тема: "Патриотизм сегодня. Ценности подрастающего поколения"
Фотограф: Александр Ренев

Бэкстейдж эфира «Патриотизм сегодня»
Бэкстейдж эфира «Патриотизм сегодня»
Бэкстейдж эфира «Патриотизм сегодня»
Бэкстейдж эфира «Патриотизм сегодня»
Бэкстейдж эфира «Патриотизм сегодня»
Бэкстейдж эфира «Патриотизм сегодня»
Бэкстейдж эфира «Патриотизм сегодня»
Бэкстейдж эфира «Патриотизм сегодня»
Бэкстейдж эфира «Патриотизм сегодня»
Бэкстейдж эфира «Патриотизм сегодня»
Бэкстейдж эфира «Патриотизм сегодня»
Бэкстейдж эфира «Патриотизм сегодня»
Бэкстейдж эфира «Патриотизм сегодня»
Бэкстейдж эфира «Патриотизм сегодня»
Бэкстейдж эфира «Патриотизм сегодня»
Бэкстейдж эфира «Патриотизм сегодня»
Бэкстейдж эфира «Патриотизм сегодня»
Бэкстейдж эфира «Патриотизм сегодня»
Бэкстейдж эфира «Патриотизм сегодня»
Бэкстейдж эфира «Патриотизм сегодня»
Бэкстейдж эфира «Патриотизм сегодня»
Бэкстейдж эфира «Патриотизм сегодня»
Бэкстейдж эфира «Патриотизм сегодня»
Бэкстейдж эфира «Патриотизм сегодня»
Бэкстейдж эфира «Патриотизм сегодня»
Бэкстейдж эфира «Патриотизм сегодня»
Бэкстейдж эфира «Патриотизм сегодня»
Комментарии (/proekty/talk/arkhiv-efirov/patrioticheskie-tsennosti-podrastayushchego-pokoleniya/beksteydzh-efira/355644-beksteydzh-efira-patriotizm-segodnya/)
Комментарии для сайта Cackle